De 6 dyreste feilene virksomheter gjør når de etablerer skyløsninger

Skyen tilbyr helt grunnleggende teknologifordeler som stadig flere virksomheter ønsker å utnytte for å realisere en rekke ulike forretningsstrategier. Men reisen til skyen kan bli unødvendig krevende, kostbar og kompleks om den ikke planlegges godt og startes på et riktig fundament. Denne artikkelen fremhever de seks dyreste feilene du bør unngå når du skal etablere en skyløsning i virksomheten din.

En rekke virksomheter har fått øynene opp for skyens virkelige fordeler, muligheter og gevinster, som en katalysator for innovasjon og digital transformasjon. Virksomheter som utnytter skybaserte løsninger godt både reduserer kostnader, bedrer sikkerheten, øker organisasjonens fleksibilitet og er i stand til å realisere en helt ny, digital forretningsvirksomhet.

etablering av Cloud

Men, til tross for skyens enorme potensial, har mange virksomheter utfordringer med å etablere virksomheten sin i skyen på en kostnadseffektiv og hensiktsmessig måte. En undersøkelse, utført av Accenture blant 750 toppledere, viser at kun 37 % av respondentene hadde oppnådd de resultatene de ønsket med skyinitiativene sine og at kun tre av ti har full tillit til at virksomhetens skyinitiativer vil levere den forventede forretningsverdien i tide.

Fallgruvene er mange og potensielt svært kostbare, men om skyreisen planlegges og gjennomføres på en god måte, kan skyløsningen føre til nærmere 50 prosent avkastning på investeringen innen to til tre år.

I denne artikkelen fremhever vi seks av de dyreste og vanligste feilene virksomheter gjør når de skal implementere skyløsninger. Unngår du disse, så er sjansen stor for at skyreisen både bidrar til å gi virksomheten den nødvendige fremtidsrettede plattformen og blir mindre kostbar enn hva den ville vært om det ikke gjøres riktig.

1) Ikke klart definert motivasjon for skyreisen
Hvis noen stiller spørsmålet «hvorfor flytter dere til skyen?», hva svarer du da? Hvis svaret ditt er noe sånt som at «ledelsen har bestemt at vi skal flytte til skyen», så er risikoen stor for at man ikke nødvendigvis er rustet for å realisere skyens mange fordeler, muligheter og gevinster.

Nå er dette dessverre ikke noe enestående. En generell utfordring med etablering av skyløsninger i virksomheter, er en manglende forståelse av hva skyen er og hvilke forretningsmuligheter den tilbyr. En undersøkelse fra 2020 viser at så mange som 84 % av IT-ledere ønsker at virksomhetsledelsen hadde en bedre forståelse av skyen.

Å forstå hvorfor man skal flytte til skyen er imidlertid et kritisk, første steg i enhver virksomhets skyreise og helt nødvendig for å identifisere og avstemme de ønskede resultatene. Dette virker kanskje selvinnlysende, men vi ser gang på gang at virksomheter ikke har klart definert hvilke drivere som ligger til grunn for skyreisen i en dokumentert skystrategi.

Skal du flytte til skyen, bør du sikre at du har gjort følgende før du går i gang med selve skymigreringsprosessen:

  • Forstå motivasjonene dine: Det er flere grunner til å definere motivasjoner for en skyinnføring i virksomheter. Å definere dine, er nøkkelen til å utvikle en effektiv strategi for å overvinne utfordringer ved skyoverføringen og nå målene du har satt deg. Microsoft Azure har definert en rekke ulike vesentlige drivere for flytting til skyen. Dette kan gjerne være et utgangspunkt, men det kan likeså gjerne være helt andre drivere som er viktigere din virksomhet og som driver din skystøttede forretningstransformasjon fremover. Forstår du disse motivasjonene, blir det lettere å fasilitere prosessen, gjennomføre nødvendige planleggingsmøter og knytte skyreisen opp mot forretningsstrategien din.
  • Identifiser ønskede forretningsresultater: En vellykket skystrategi krever at du etablerer klare forretningsgevinster og knytter disse sammen med motivasjonene dine. Etabler klare mål om forretningsresultater som passer sammen med motivasjonene dine. Microsoft Azure har utviklet en mal som kan være nyttig for å samstemme interessenter og beslutningstakere om hvilke resultater de skal prioritere.

  • Definer forretningsbegrunnelsen din: Innføring av skyløsninger er gjerne assosiert med betydelige kostnader, noe som øker viktigheten av en nøye gjennomtenkt og planlagt migreringsstrategi. Derfor lønner det seg å utvikle en business case, bestående av en finansiell plan, tekniske vurderinger og definerte forretningsresultater. En slik forretningsplan gjør det lettere å få støtte fra økonomiavdelingen og andre avdelinger, setter fart på skyreisen og muliggjør en mer smidig forretning. Samtidig bør du opprette en økonomisk modell for å forutsi forretningseffekten av skyinnføringsstrategien.

2) Du behandler skyen som nok et IT-prosjekt
Skyteknologi innebærer et paradigmeskifte. I en moderne skyverden vil tradisjonelle IT-filosofier og implementeringsmodeller ikke lenger være gyldige, fordi skyreisen like mye er en forretningstransformasjon som et teknologiprosjekt.

Virksomheter som behandler skyreisen som nok et IT-prosjekt og baserer skymiljøet sitt på gårsdagens IT-modeller fremfor morgendagens forretningsbehov, vil i vesentlig mindre grad være i stand til å adoptere skyens fordeler, som reduserer avkastningen på investeringen.

Konsulentfirmaet McKinsey påpeker at de fleste CIOer og CTOer faller tilbake på tidligere vellykkede, tradisjonelle implementeringsmodeller, men som gjør det tilnærmet umulig å realisere skyens mange gevinster. Tar man ikke høyde for hvordan organisasjonen vil operere holistisk i skyen, øker man risikoen for at andre aktører utnytter moderne teknologiplattformer for økt forretningssmidighet og innovasjon bedre enn det man er i stand til selv.

En vellykket skyreise krever at man forstår og tar innover seg dette paradigmeskiftet. Virksomhetens strategiske, taktiske og operative behov må defineres og legges til grunn for skyreisen og omgjøres til IT-behov. Det betyr at forretningssiden av virksomheten må involveres og være en sentral pådriver for skymigreringen.

3) Du låser deg til én skyleverandør
Stadig flere virksomheter ser fordelen av å utnytte ulike skyleverandører, og mange lener seg på tjenester fra mer enn én skyleverandør. Slike «multi-cloud»-strategier sikrer at man ikke gjør seg avhengig av én enkeltleverandør, reduserer risiko og kan utnytte ressurser fra flere ulike leverandører for å oppnå de beste fordelene fra hver enkelt tjeneste.

Motsatsen kan fort medføre såkalt «vendor lock-in». Vendor lock-in vil kunne oppstå når du dedikerer deg til kun én skyleverandør og betegner en situasjon der man ønsker å flytte forretningen sin fra sin nåværende leverandør, men er ute av stand til å gjennomføre endringen på grunn av betydelige kostnader, kompleksitet, kompetansemangel og tidkrevende prosesser.

Ifølge en undersøkelse utført av Fujitsu er nærmere 80 prosent av respondentene bekymret for risikoene ved vendor lock-in. Den samme undersøkelsen viser også at såkalt «sourcing flexibility», som motvirker vendor lock-in ved å diversifisere forsyningskjeder, anses å være forretningskritisk eller av høy viktighet av nærmere 80 prosent av respondentene.

Vendor lock-in vil hemme utviklingen og medfører ofte en krevende driftsituasjon, økonomisk binding og dermed gjerne en kostbar feil å rette opp i etterkant. Når skyreisen planlegges, bør det sikres at skymiljøet designes for multi-cloud allerede fra dag én.

4) Du har ikke desginet for skalering
Skal du skalere opp tradisjonelle on-premise-løsninger må du typisk kjøpe inn og rulle ut nye servere, noe som både er kostbart og tidkrevende. Med en skyløsning abonnerer du i praksis på en tjeneste som kan skaleres ut, inn, opp eller ned etter behov. Hvis virksomheten din, for eksempel, opplever sesongvariasjoner, kan du enkelt legge til ytterligere ressurser eller brukerlisenser når lasten er større og skalere ned når behovet avtar.

En av de store fordelene med skyløsninger, er at denne skaleringen kan automatiseres ved hjelp av innebygget funksjonalitet. Disse løsningene sikrer at du kun bruker den kapasiteten du trenger, ved automatisk å skalere ut når lasten øker og skalere inn når den ekstra kapasiteten ikke lenger er nødvendig.

Skyløsninger kan gi enorme effektivitetsgevinster, men kun om du designer skymiljøet ditt for automatisk skalering fra første stund. Designer du ikke miljøet for automatisk skalering, er risikoen stor for at du må sette inn manuelle ressurser for å skalere opp og ned etter behov og dermed blir ute av stand til å utnytte skyens effektivitetsgevinster.

5) Du velger feil skymigreringsstrategi 
Når virksomheter først skal integrere skyen i infrastrukturen sin, ivrer de typisk etter å flytte dataene og applikasjonene sine til skyen så raskt som mulig. Men velger du feil migreringsstrategi, er risikoen stor for at du introduserer kostbare feil og unødvendige sikkerhetsrisikoer til skyløsningen din.

En skymigreringsstrategi er den overordnede planen virksomheten din legger til grunn for å flytte eksisterende applikasjoner og deres assosierte data til skyen. Slike strategier er helt nødvendige for å identifisere og implementere den raskeste, minst risikable og mest kostnadseffektive veien fra eksisterende løsninger til skyen. Ikke minst er slike strategier nyttige for å bestemme hvilke applikasjoner som kan fjernes, må erstattes eller bør oppdateres.

Det finnes en rekke ulike skymigreringsstrategier, som alle har ulike hensikter og målsettinger. Disse strategiene kan grovt klassifiseres i én av fire klasser:

  • Rehost: Denne strategien krever ikke kodeendringer og benyttes for å migrere eksisterende applikasjoner til skyen raskt. Strategien egner seg når tid er en kritisk faktor, og medfører reduserte investeringskostnader, frigjort datasenterplass og rask avkastning.

  • Refactor: Denne strategien involverer minimale endringer i applikasjonene dine for å dra bedre nytte av skyen. Denne strategien er særlig egnet når applikasjonene dine enkelt kan bygges om for å fungere optimalt i skyen, og fører gjerne til raskere oppdateringer, kodeportabilitet og større skyeffektivitet.

  • Rearchitect: Denne strategien innebærer vesentlige endringer eller dekomponering av applikasjonene. Applikasjonene skrives om og bygges med ny arkitektur i tråd med skyteknologien. Denne strategien åpner for økt skalering og smidighet, enklere innføring av nye skyfunksjoner, kombinasjon av ulike teknologier og optimaliserer driftssituasjonen. Applikasjoner som benytter kontainerteknologi er også vesentlig enklere å flytte til andre kjøremiljøer, dersom det skulle blir nødvendig.

  • Rebuild: Denne strategien tar migreringen enda et steg videre, ved å bygge applikasjonen om fra bunnen av ved hjelp av ny kode skrevet med en skybasert tilnærming. Denne strategien er særlig egnet for å drive frem innovasjon, bygge applikasjoner raskere og redusere driftskostnader.

Hvilken strategi du velger, avhenger av forretningsdriverne og motivasjonene for å innføre en skyløsning i virksomheten din. Forstår man ikke disse driverne og motivasjonene godt nok, så øker risikoen for at man velger en feil eller uegnet migreringsstrategi.

6) Du rigger ikke organisasjonen for en ny skyhverdag
Skyløsninger åpner døren for økt automatisering og selvbetjening, noe som både påvirker samhandlingen mellom IT- og forretningssiden i virksomheten og krever at organisasjonen tilpasses en ny skyhverdag. Skal du flytte virksomheten til skyen, er det kritisk at du bygger en organisasjon som evner å ta ut de gevinstene som skyen tilbyr.

Ofte krever dette en revurdering av hvilken rolle IT spiller i organisasjonen. I stedet for at IT-avdelingen forvalter serverkapasiteten, blir de i større grad en premissgiver og rådgiver for forretningssiden av virksomheten. IT-avdelingens kapasitet brukes fremover ikke til å sette opp servere, brannmurer eller lignende manuelt, men fokuserer heller på å tilgjengeliggjøre, vedlikeholde og forvalte styre- og regelsettet for skyløsningen etter hvert som nye tjenester kommer til.

En virkelig skybasert virksomhet sikrer at organisasjonen er tilstrekkelig tilpasset den nye hverdagen, ved å drive frem en kulturendring i retning av økt samhandling, aller helst i autonome team. Her er det flere metoder og praksiser som kan innføres:

  • Agil: Agil er en praksis som fjerner prosessbarrierer og tillater utviklere å samarbeide tettere for å utvikle programvare raskere, samarbeide tettere med kunder og respondere raskere på endringer. Agilitet fokuserer dermed på prosesser, vektlegger endring og akselererer leveranseprosesser. Les mer om Agil her.

  • DevOps: DevOps innebærer å utvikle en samarbeidskultur mellom utvikling og IT-drift for å strømlinje programvareutvikling og -utrulling. Metodikken har til hensikt å realisere effektivitetsgevinster ved å øke virksomhetens evne til å levere programvareapplikasjoner og -tjenester raskere. Les mer om DevOps her.

  • CI/CD: «Continuous Integration» (CI) og «Continuous Delivery» (CD) er en programvareutviklingspraksis der medlemmer av et utviklingsteam blir i stand til å levere kodeendringer mer regelmessig og pålitelig. CI/CD tillater utviklingsteam å fokusere mer på forretningskrav, kodekvalitet og sikkerhet ettersom utrullingsprosessen automatiseres i større grad. Les mer om CI/CD her.

Å flytte forretningen til skyen er ingen enkel oppgave, men vel verdt innsatsen. Mulighetene er nærmest uendelige i skyen, og skyens gevinster er potensielt enorme. Heldigvis behøver du ikke å gjennomføre skyreisen alene. I mange tilfeller er det faktisk helt nødvendig å ha en reisepartner med på laget. Vi i Experis har lang erfaring med å hjelpe både offentlige og private virksomheter på veien mot en ny skyhverdag.

Kontakt oss i dag, så gir vi deg den støtten og hjelpen du trenger for å unngå kostbare feilsteg og sikre at du får fullt utbytte av den nye skyløsningen din.