5 typiske skyproblemer du kan løse med Cloud Governance

Migrering til skyen gir en rekke fordeler og gevinster både for offentlige og private virksomheter. Men alle medaljer har som kjent en bakside. Flyttes dataene dine til skyen, åpner du også døren for både nye muligheter og utfordringer. Med en gjennomtenkt Cloud Governance, vil man få kontroll på utfordringene. Denne artikkelen gir deg noen av svarene du trenger.

Sammenlignet med on-premise servere, vil et langt større antall ansatte ha en potensiell innvirkning på IT-arkitekturen i et skybasert miljø. Dette kan bidra til unødvendige kostnadsøkninger, ineffektive og usikre prosesser. Løsningen? Cloud Governance.

Cloud Governance skyløsninger

Skyløsninger anses med rette som banebrytende, ettersom de tilbyr nærmest uendelig med muligheter for virksomheter til å jobbe mer kostnadseffektivt og fleksibelt enn i et miljø bestående av on-premise servere.

Disse ubestridte fordelene er imidlertid ledsaget av juridiske, operasjonelle og sikkerhetsmessige risikoer i skyens infrastruktur. I jungelen av fragmenterte skytjenester, ansvarsområder og tjenestemodeller, risikerer virksomheter å miste kontrollen over dataene og applikasjonene sine når de migreres til skyen.

Cloud Governance er en effektiv løsning på disse utfordringene, og sikrer at skytjenester kan rulles ut i virksomheten på en sikker, sporbar og etterrettelig måte. I denne artikkelen får du vite mer om følgende:

  • Hvilke risikoer og utfordringer som assosieres med en migrering til skyen.
  • Hvordan Cloud Governance hjelper deg med å redusere skytjenesterisiko.
  • Hvordan du bør etablere styringsmekanismer ende til ende for skyplattformene dine.

Hva er Cloud Governance?
Aldri før har ansatte kunnet kommunisere og samarbeide med hverandre og eksterne aktører så enkelt som i skyen. Filer lastes opp og deles ved hjelp av et enkelt klikk, mens nye verktøy installeres like så raskt. En drøm for sluttbrukerne.

For administratorer og sikkerhetsansvarlige kan imidlertid drømmen fort bli til et mareritt. Hvem bør kontrollere de mange samtidige aktivitetene? Hvordan sikrer vi at alle komponenter jobber sømløst sammen og ikke blokkerer hverandre? Hvordan skal dataene beskyttes fra uvedkommende? Og hvordan skal vi i det hele tatt finne ut hvem som er autoriserte og uautoriserte i skyens dypeste deler? Uten Cloud Governance vil disse spørsmålene bli vanskelige, om ikke umulige, å besvare.

Hvis skyen er en enorm «lekeplass» med uendelige muligheter, så vil Cloud Governance utgjøre «lekeplassens» regler. Cloud Governance kan anses som et sett med regler hvor organisatoriske og tekniske midler defineres.

En omfattende Cloud Governance-modell sikrer at ingenting som kan true stabiliteten, effektiviteten og sikkerheten til virksomhetens applikasjoner oppstår i skyen. Modellen sikrer at brukere kun kan handle i henhold til definerte spilleregler og ikke kan skade virksomheten – bevisst eller ubevisst.

De 5 største risikoene med skyinfrastruktur
Migrering av forretningsdata og -applikasjoner til skyen involverer alltid en viss risiko. Det er kritisk at du og virksomheten din er kjent med disse risikoene og bruker Cloud Governance som et verktøy for å forbedre kontrollen og ivareta sikkerheten.


Manglende kostnadskontroll

Har du noen gang vært på handletur med hele familien? Passer man ikke godt på, så er sjansen stor for at enkelt familiemedlem putter varer i handlevognen etter eget ønske. Når du kommer til kassen og skal betale, så kan sluttsummen bli langt høyere enn du først så for deg.

Sånn er det også ofte med skytjenester. Det finnes en hel rekke fristende tilbud på markedet, og hver enkelt ansatt har ikke nødvendigvis kunnskapen eller motivasjonen for å kunne vurdere de økonomiske konsekvensene av handlingene sine.

Cloud Governance hjelper deg med å definere de nødvendige planene og reglene for å kontrollere kostnader assosiert med skymiljøet.

Brudd på regulatoriske krav og interne regler
Data lagret i skyen er i noen tilfeller høyere risiko for å havne på avveie enn data lagret on-premise på egne servere, ettersom ansatte ofte er usikre på hvilke data som kan lagres hvor. Tidligere hendelser viser at en kompleks skyarkitektur uten bindende reguleringer er ekstremt skjøre.

Godt funderte retningslinjer gir sluttbrukerne den nødvendige orienteringen, mens tekniske prosesser, som, for eksempel, «Zero Trust»-prinsippet, motvirker data- og informasjonslekkasjer. På denne måten ivaretar du sikkerheten til dataene i henhold til GDPR og motvirker eventuelle brudd på reguleringer med forhåndsbestemte styringsprosesser og standarder.

Uklar ansvarsfordeling
Som det gamle IT-ordspråket sier: Hvis alle er ansvarlige, så vil ingen føle seg ansvarlige. I et skymiljø kan ansvarsfordelingen fort være litt uklar og bredt distribuert, noe som raskt fører til ureglementert påvirkning av IT-arkitekturen.

Cloud Governance definerer hvem som er ansvarlige for de ulike områdene i skyløsningen. Disse individene eller avdelingene gis enerett til å implementere sensitive endringer i infrastruktur og arkitektur. Begrensede tilganger beskytter det skybaserte økosystemet ditt fra uvelkommen programvare og forenkler styringen.

Sikkerhetsgap
Offentlige skytjenester (public cloud) særskilt, gir potensielt større eksponering for cyberkriminelle og hackere. Litt slurv, skjødesløshet eller mindre enn vanntett identitetsstyring er alt som skal til for at en sikkerhetsbrist kan oppstå.

Med Cloud Governance øker du motstandsdyktigheten i skyløsningen din for interne og eksterne trusler. Du definerer de nødvendige tekniske standardene og sikre prosessene som muliggjør trygg og sikker bruk av skytjenestene dine.

Inkonsistens og fragmentering i skytjenester
Skytjenester kan lett spre seg ukontrollert dersom de tas i bruk av en organisasjon, særskilt der hvor multi cloud forekommer. I løpet av kort tid vil denne spredningen skape isolerte «øyer av data» som er vanskelig å koble sammen. Skytjenester som er inkompatible med hverandre, medfører gjerne ineffektiv drift og ofte negative økonomiske konsekvenser.

En av hovedoppgavene til Cloud Governance, er å sikre sporbarhet og konsistens i distribusjonen av data og applikasjoner på tvers av ulike skyplattformer og -tilbydere.

Dette bør du tenke på når du implementerer Cloud Governance

  1. Timing: Utvikle Cloud Governance-konseptet ditt så tidlig som mulig i prosessen med skyreisen. Konseptet bør dokumenteres godt og godkjennes av alle avdelinger og gjøres tilgjengelig som et praktisk regelsett før du migrerer til skyen. Ha i bakhodet at det vil kreve langt mer ressurser å innføre Cloud Governance i etterkant av migreringen – for ikke å snakke om den uakseptable risikoen ved ukontrollert bruk av skyen.

     

  2. Samarbeid: Ikke bli skremt av det faktum at utviklingen av et komplett Cloud Governance-rammeverk virker som en enorm oppgave. Når alt kommer til alt, er Cloud Governance først og fremst et resultat av et definert og godt samarbeid. Cloud Governance involverer en rekke ulike ansatte og avdelinger – cybersikkerhetseksperter, prosessledere, IT-arkitekter og mange flere – og utviklingen bør drives frem av en bred arbeidsgruppe.

     

  3. Support: Ofte hjelper det å lene seg på en ekstern partner som ser ting fra et annet perspektiv for å koble sammen de ulike aspektene og de nødvendige kravene. Skal du oppnå det beste resultatet, må du i mange tilfeller jobbe tett sammen med en ekstern tjenestetilbyder. En slik tjenestetilbyder tar med seg ekspertise fra en rekke ulike Cloud Governance-prosjekter og kan ofte avdekke svakheter i dine eksisterende planer.

Beskyttelse av skyen er enda viktigere enn å beskytte interne IT-tjenester. Selv om virksomheter gjerne har etablert beste praksis for, kunnskap om og erfaring med sistnevnte, er det fortsatt utbredt usikkerhet knyttet til sikkerhet i skyen. Tradisjonelle tilnærminger til IT-styring i et skymiljø vil ikke fungere ettersom skyen bygger på andre prinsipper og er et kontinuerlig skiftende oppsett for de aller fleste.

Uansett om du og virksomheten din er helt i startfasen av en skymigreringsprosess, er i ferd med å utvikle et Cloud Governance-konsept eller er misfornøyde med eksisterende metoder, så kan Experis sine Cloud eksperter gi deg støtten og hjelpen du trenger.

Kontakt oss i dag, og ta det første steget mot forbedret sikkerhet og økt kontroll i skyen.