Konsulenttjenester

Med teknologisk innsikt og faglig entusiasme sørger våre erfarne konsulenter for at du får løsningene du trenger for å nå dine langsiktige mål.

Arkitektur

Våre arkitekter er bindeleddet mellom forretning og IT, og bidrar til å realisere kundens målbilde gjennom hele prosjektets livsløp. Vi har bred erfaring fra komplekse prosjekter og oppdrag innen virksomhetsarkitektur-, løsningsarkitektur-, funksjonell arkitektur og sikkerhetsarkitektur. Experis har et levende fagmiljø med engasjerte arkitekter som jobber i krysningspunktet mellom forretning og teknologi. Arkitektene jobber gjerne i tverrfaglige team der de samarbeider med blant annet prosjektledere, tjenestedesignere og utviklere. Sammen med kunden identifiseres målbilder og behov, krav spesifiseres og brukerhistorier utvikles. Målet er alltid at sluttproduktet skal være i henhold til kundens og brukernes behov. Vi jobber med nyskapende og utfordrende digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor, og kjenner rammebetingelser og regelverk for denne sektoren meget godt.

 

Relevante nøkkelord er automatisering, virtualisering, skytjenester, sikkerhet og identitet, systemarkitektur, løsningsarkitektur, virksomhetsarkitektur, funksjonell arkitektur og rammebetingelser og regelverk i offentlig sektor

Digital sikkerhet
Det kan virke komplekst og krevende å få kontroll over sin digitale sårbarhet, men det har aldri vært viktigere. Våre erfarne rådgivere hjelper deg med å håndtere risikoen. 

Relevante nøkkelord er styringssystemer for datasikkerhet/cybersikkerhet, kartlegging av digitale verdier, risiko- og sårbarhetsvurderinger, sikkerhetsrevisjoner, personvern, GDPR, kulturbygging, kvalitetssystemer 
 
Brukeropplevelse og tjenestedesign
Tjenestereiser og tverrfaglig UX-arbeid for den beste brukeropplevelsen. Bedre hverdag, bedre tjenester og bedre opplevelse! Men, en intuitiv løsning med en god brukeropplevelse kommer ikke av seg selv. I vår Design Lab samarbeider våre konsulenter for å skape gode brukeropplevelser. Alle ønsker seg selvfølgelig løsninger som samtidig løser virksomhetens behov og er brukervennlige. Hvordan får man til det i praksis? Svaret er ganske enkelt: brukerne dine må inkluderes i hele prosessen. Våre konsulenter er drillet i denne tilnærmingen og vil kjempe for å gi dine brukere den beste mulige brukeropplevelsen. 
 


Relevante nøkkelord er grafisk design, visuell design, UX, interaksjonsdesign, tjenestedesign, brukerinnsikt, brukervennlighet, brukertesting, behovsanalyse, universell utforming
 
Prosjekt- og endringsledelse

Endringsledere arbeider med den menneskelige siden av prosjektet (individ, team og organisasjon). Målet er å hjelpe virksomheter med hvordan de best kan oppnå ønsket resultat. Dette gjøres med strukturerte prosesser og bruk av anerkjente metoder. Vår erfaring spenner fra langvarige prosjekter i komplekse organisasjoner til spissede prosjektinitiativ i mindre team.

 

Vi tilbyr relevant kompetanse for hele prosjektets verdikjede: fra innledende forprosjekter med behovsavklaringer, konseptutredninger og prosjektforslag, til anskaffelsesprosesser, smidig prosjektgjennomføring og implementering, og avsluttende gevinstrealisering. Vår leveransemetodikk bygger på PRINCE2 og prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet, kombinert med smidige prinsipper fra Scrum, Kanban og Lean.

Rådgivning
Experis har erfarne konsulenter innen teknologiledelse, med bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister. Vi gir råd basert på helhetsforståelse av oppgaven, og anbefaler de best egnede løsningene uavhengig av teknologi. Våre erfarne rådgivere har nisjekompetanse innen en eller flere teknologiområder. Med en god balanse på teknologi, prosesser og organisasjon, og en riktig kombinasjon av spiss- og breddekompetanse, vil våre rådgivere bistå deg med å ta gode strategiske valg.

Relevante nøkkelord er informasjonsforvaltning og arkiv, strategisk rådgivning, IT-styring (IT governance), anskaffelser, endringsprosesser, organisasjonsendringer, IKT-rådgivning, kvalitetssikring, gevinstrealisering, omstilling, behovsanalyse, endringsledelse, utrulling
Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi ser frem til å finne gode løsninger på dine ønsker og utfordringer.

KONTAKT OSS
REFERANSER
- IKT-ansvarlige i Osloskolen

Utdanningsetaten i Oslo (Osloskolen) er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Fagskolen i Oslo og Akershus, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo og Sommerskolen.

Tidewave - utvikling av programvare

Tidewave er et nyoppstartet selskap som aspirerer etter å løse problematikken relatert til manuell vending av pasienter for å forebygge liggesår. En sentral del av å utvikle et slik styringssystem var behov for kompetanse innen programvareutvikling. Dette førte til at Tidewave tok kontakt med Experis og leide inn konsulenter for bistand i utvikling av programvaren.

Minside for Norsk Pasientskadeerstatning

Experis laget i 2017 en brukerportal for Norsk Pasientskadeerstatning og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Høsten 2018 gikk prosjektet i pilot med rundt 150 brukere før det ble åpnet for øvrige brukere i 2019.