IT-direktøren: fra serverrom til styrerom

IT-direktøren: fra serverrom til styrerom

I takt med digitaliseringen av samfunnet har det vært en tilnærmet eksponentiell vekst i etterspørselen etter IT-ressurser på alle nivåer. I møte med raske teknologiske endringer får spesielt IT-direktøren en mer kritisk betydning for selskapets omstillingsevne.

- Tidligere ble IT sett på som en støttefunksjon og IT-direktøren rapporterte ofte til finansdirektør eller driftsdirektør. Teknologi ble ikke sett på som en integrert del av selskapet. I dag har de fleste selskaper et element av teknologi i forretningsmodellen, sier Karoline Nystrøm, leder i Experis.

- Siden teknologien gradvis er blitt mer viktig i forretningsdriften, inngår i dag de fleste IT-direktører i ledergrupper eller konsernledelsen. IT er blitt en del av den strategiske forretningsdialogen i organisasjonen, sier hun.

Mangler riktig fagkombinasjon

I følge en undersøkelse utført for NITO i 2016 mener 34 prosent at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. Det er også en markant økning i mangel på riktige fagkombinasjoner.

- Siden IT-direktøren er blitt en sentral del av ledergruppen holder det ikke lengre bare å være en IT-spesialist, men man må også ha en bredere kunnskapsbase og erfaring. Som viktig bidragsyter inn i ledergruppen må IT-direktøren forstå forretningen bedre enn før. Som et konsulent- og rekrutteringsselskap, men høy kompetanse innen IT og teknologi, diskuterer vi denne typen problemstillinger med kunder på en daglig basis, sier hun.

Nystrøm mener alle bransjer må tilpasses digitaliseringen og teknologiske endringer.

- Selv innen bransjer som detaljhandelen, hvor man tidligere hadde størst fokus på menneskelig prosesser, er man i dag mer avhengig av netthandel og effektive distribusjons- og logistikksystemer. For å levere gode IT-systemer må man forstå hele verdikjeden, sier hun.

- Som IT-direktør må man også utvikle ressursene i avdelingen og hele tiden sørge for å holde seg oppdatert på raske teknologiske endringer. IT-sikkerhet er for eksempel et område hvor det er stor etterspørsel etter både tekniske kompetanse, men også forståelse av personvern og lovverk. IT er ekstremt forretningskritisk for det fleste og krever stadig tyngre ledere som både må kunne funksjonen og ha betydelig ledererfaring, sier Nystrøm.

Krever kompetent toppledelse

Etterspørselen etter IT-direktører er i vekst, og for mange selskaper er det en utfordring å finne de beste kandidatene. Nystrøm mener derfor det er viktig å ha en bevisst strategi for å tiltrekke seg gode kandidater.

- For å tiltrekke seg gode kandidater er det viktig å vise at teknologi er en viktig del av selskapets strategi og en forutsetning for å lykkes, sier hun.

Nystrøm mener også at den teknologiske forståelse må være tydelig forankret i toppledelsen.

- At man kommer til et miljø som ser teknologi i en større sammenheng, er viktig for gode kandidater. Administrerende direktør og ledergruppen må vise innsikt i hvordan teknologien er en sentral komponent i hvordan forretningen skal lykkes fremover, sier hun.

- I tillegg må stillingens ansvarsområde gjenspeiles i mandatet og budsjettet. En ting er visjon og strategi, men dette må vises gjennom ansvarsområdet og de økonomiske rammene. Ledelsen må gi tydelige signaler om at man ønsker å satse på stillingen, avslutter Nystrøm.