Arbeidpsykologiske tester

Flere norske arbeidsgivere bruker arbeidspsykologiske tester i forbindelse med rekrutteringsprosess. Du som arbeidssøker vil derfor kunne bli bedt om å gjennomføre tester i forkant av et jobbintervju.

Måling og evaluering av menneskelige egenskaper har til hensikt å forutsi menneskelig atferd har blitt en mer utbredt del av rekrutteringsprosessen. Både intervjuer, observasjoner og arbeidspsykologiske tester benyttes for å måle menneskelige egenskaper. De tre mest vanlig testene man kan støte på i en rekrutteringsprosess er:

  • Evnetest

  • Ferdighetstest

  • Personlighetstest

 

Hva er en evnetest?

Evnetester har til hensikt å kartlegge dine kognitive evner og det man kaller generell intelligens. Slike typer tester måler dine evner til analytisk og logisk tenkning. Forskning viser at slike tester kan til en viss grad forutsi fremtidig jobbprestasjon og kan avdekke kandidaters potensiale til å tilegne seg ny kunnskap. Evnetester har til hensikt å kartlegge ditt potensial til å utvikle deg innenfor et bestemt område.

Hva er en ferdighetstest?

Ferdighetstester har til hensikt å teste spesifikke og konkrete ferdigheter, som for eksempel språktester. I så tilfelle vil du bli bedt om å gjennomføre tester som er ment å kartlegge dine språklige ferdigheter. Slike tester sier noe om ditt nåværende ferdighetsnivå – altså hvilke nivå du har i dag, men sier lite om dine evner til å utvikle deg på et bestemt område.

Hva er en personlighetstest?

Ved hjelp av en personlighetstest ønsker man å kartlegge atferdsmønstre og personlige preferanser og egenskaper. En personlighetstest gir ikke et helhetlig bilde av hvem kandidat er, men gir en indikasjon på hvordan du mest sannsynlig vil opptre i bestemte situasjoner. Basert på denne informasjonen forsøker man å si noe om hvordan kandidaten i kommer til å handle i fremtiden.

Hvorfor benyttes tester?

De nevnte testene over benyttes for at rekrutterer enklere kan danne seg et helhetlig inntrykk av jobbsøkere. Testene gir mer inngående informasjon om kandidatene. Testene blir ikke brukt isolert som beslutningsgrunnlag, men benyttes for å bidrar til å ta bedre beslutninger om hvilke kandidater som har passende ferdigheter og personlighetstrekk til den aktuelle stillingen. I tillegg gir testene et tallfestet resultat, som kan benyttes for å sammenligne kandidater.

Hvordan gjennomføres tester?

Vanligvis blir jobbsøkere tilsendt tester som de blir bedt å gjennomføre i forkant av intervjuet. I enkelte tilfeller må kandidater gjennomføre tester hos arbeidsgiver under lukkede forhold.

Evne- og ferdighetstester går på tid og som skal måle maksimal prestasjon. Man ønsker å undersøke hvor godt en kandidat presterer på en oppgave når vedkommende gjør så og han/hun kan. En personlighetstest består av mange utsagt som kandidaten må ta stilling til eller til adjektiver og beskrivelser som man mener reflekterer ens personlighet.

Be om tilbakelesning

Arbeidsgiver har en moralsk forpliktelse til å gi kandidater som har gjennomført tester en grundig tilbakemelding på testresultatene enten skriftlig eller muntlig. Dette gir kandidater en større innblikk og forståelse for beslutninger som tas dersom man ikke blir tilbudt en stilling. Kandidater har også mulighet til å stille spørsmål til resultatene og gi utfyllende kommentarer dersom man ikke mener at testen gir et dekkende bilde.  

Tips til hvordan du kan mestre testene

  • Sørg for å gjennomføre testene når du er konsentrert og fokusert

  • Les instruksene godt, slik at du har forstått hvordan testene skal gjennomføres

  • Vær ærlig og forsøk å gi et mest mulig riktig bilde av hvem du er